Welkom bij Premier Rider AB

Welkom bij Premier Rider AB, tot uwdienstsinds 1997. Mijncollega’senikzorgenvoorallelogistiekrondomuwproductverzendingvanuitAzië. Baltischelanden.

Over Premier Rider

Bedrijfsconcept
Premier Rider AB is van plan de inkoopkostenvoor de Scandinavischeindustriëleenproductiebedrijven, ijzerwarenwinkels, groothandelsteverlagen door middel van kwaliteitsgegarandeerdeinkoop in Aziëenontwikkeltenverkooptproducten in de bouwsector, bouwbeslag, sanitair, bevestigingsmiddelen, verkeersapparatuur, hekwerkenapparatuur, industriëlecomponenten, montagedelen, poorten, kunststofcomponentenenspecifiekeopdrachten in de plaatwerk- endraadconstructies.

Achtergrond
Premier Rider AB werkt al meerdan 20 jaarenheefteennauweresamenwerking (zoals het maken van matrijzenenopslag in de fabriek) met eenuitgebreidnetwerk van fabrieken in Azië met verschillendesoortenproductietechnologieën om Scandinavischebedrijventevoorzien van hoogwaardigecomponenten / subsystementegenconcurrerendeprijzen. Scandinavischebedrijven die strijden op eenconcurrerendemarktkunnen de kostenvoorde aankoop van onderdelen en subassemblagesverlagen.

Video

Kwaliteitsverzekering
Premier Rider AB heeftkwaliteitscontrole-inspecteurs ter plaatse in de fabrieken om ervoor te zorgendatklantenleveringenontvangenvolgens de vereisten van elkproduct. Bij de ontwikkeling van speciale of op maatgemaakteproductengaan we altijduit van eencontractbeoordeling met u, de klant, omervoortezorgendataanalleeisenenprocessenwordtvoldaan (zie video van 2 minuten).
Voorbeeldenhiervanzijn:

MateriaalkwaliteitBelangrijketoleranties, afmetingen, MateriaalcertificatenAfwerkingsvereiste&Verpakking.

De verpakkingenwordengemaaktom de artikelen op de meestkosteneffectievemanier - zondertussentijdseopslag - rechtstreeks van fabriekennaarklantenteleveren. Mogelijkheid tot enscenering (extra bevoorrading op fabrieksterreinindien in contract) is desgewenstvoor u alsklantbeschikbaar.

Work procedure  

For W3 validate

Products

We tailor make products to specific customer needs and the standard metal and plastic parts as well within construction and building materials. Therefore, we have no complete product catalogue. Here are examples of common products we supply in construction, industry, gardening, plumbing, interior design and logistics. We can arrange special presentations for specific demands of customers.

services

Building Materials

services

HVAC articles

services

Customised metal components

services

Plastic and Rubber components ( customized)

services

Clamps & mounting components

services

Roll cages, steel pallets and customized racks

services

Ventilation

services

Fencing Parts & Accessories

services

Garden metal Parts and Tools

services

Fireplace tools, Fire baskets & Lanterns

services

Trailer and Accessories

services

Hydraulic couplers

services

Flagpole accessories

For W3 validate

Team Premier Rider

Inderpalkentde Aziatischemarkt van binnen en van buiten. Ditkomtniet in de laatsteplaats door zijnafkomstuit India enzijnzeergrote interface daarenook in China. Hijheeftmeerdan 20 jaarervaring in productieenlogistiek in Aziëen is in 2013 bekroondals de pionier van het bedrijf in de provincie Uppsala.

blog post

Inderpal Singh

MD / werktuigbouwkundigingenieur

blog post

Vijay Kumar

Team leader

blog post

Emmie Gentzel

Asst. Project leader

blog post

Tracy Pettersson

Admin/ Economy

blog post

Jesse Singh

Asst. Project leader

blog post

Bo Lilje

Senior Advisor

blog post

Team Sourcing India

Team Sourcing India

blog post

Team sourcing China

Team sourcing China

For W3 validate

Onzeklant

We hebbenklanten in veelverschillendeindustrieën in de Scandinavischeregio, vaak in de bouw, industrie, tuinieren, sanitair, interieurontwerpenlogistiek. Lennart Mathiassonwerkt in de verkoopenproductie van producten in systemenvoorpijpinstallatie: Lennart Mathiasson work in sales and manufacture of products in systems for pipe installation:

Kenneth Sundin

"PREMIER RIDER heeft al zo’n 7 jaarveelcomplexeproductenvoor het GOS opgelosten we blijven met hen nieuweproductenontwikkelen. We vinden de levering enkwaliteituitstekend."

Peter Stenberg

"We zijn al velejarenklant van Premier Rides AB enhebben het gevoeldat we eengoedesamenwerkinghebben met eensnellereactieenbetrouwbare levering met de kwaliteit van de goederen die we wensen."

For W3 validate

Laatstenieuwe

Premier Rider bewerkt, produceertentransporteertkunststofenmetaal in de bouw, industrieenbouw. Het kan van alleszijn, van architectonische hardware enbouwbenodigdheden tot complexegelasteconstructiesenduurzamebevestigingsmiddelen tot mooieschoen- of verkeersborden.

Nieuwesalesmanageraangesteld

Nieuwesalesmanageraangesteldvoor de Zweedsemarkt Supply manager in China vanaf 2015

Economieen CRM-programma

New Economy en CRM-programmageplandvoorherfst 2017

Nieuweverkoperaangesteldvoorregio Finland

Nieuweverkoperaangesteldvoorregio Finland

For W3 validate

Neem contact op

Kantoor locatie

  • Premier Rider AB
           Rubanksgatan  4,
           741  71, Knivsta, 
           Sweden
  • Telefon : +46-70-9969139
  • Email : info@premier-rider.se

Schrijf ons